แผนการเขียนเรียงความกระทู้ธรรม

 

(๑)                                                              ..................สุภาษิตบทตั้ง.....................

                                                                    ....................คำแปล......................

(๒)                 บัดนี้........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(๓)                คำว่า.............อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ 8-10บรรทัด).... ................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.......................................สมดังสุภาษิตที่มาใน......( ที่มาของสุภาษิต).......ว่า

      (๔)                                           ......................สุภาษิตเชื่อม........................

            ... ...................คำแปล.......................... 

(๕)          คำว่า............. อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ 7-10 บรรทัด).........................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.     (๖)            สรุปความว่า (ประมาณ 5 บรรทัด) ...........................................................................................................

      .............................................................................................................................................................................

      ..............................................................................................................................................................................

      ............................................สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า

      (๗)

       ......................สุภาษิตบทตั้ง.........................

         ........................คำแปล.............................

ดังนัยพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ (๘)