ข้อสอบวิชาสุขศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อโรคชื่ออะไร
ไวรัส HIV
ไวรัส H5N1
ไวรัส AIDS
ไวรัส H1N1

2. การป้องกันการติดโรคเอดส์ ควรทำอย่างไร
หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังผู้ติดเชื้อ
พยายามไม่ให้ยุงกัด
ไม่ดื่มสุราและสารเสพติด

3. วันเอดส์โลกตรงกับวันอะไร
1 มกราคม
1 เมษายน
1 พฤษภาคม
1 ธันวาคม

4. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
แสดงความเห็นใจ
พูดคุยปกติ
ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย
นำไปไว้ที่วัด

5. บุคคลใด ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
แดงกินข้าวกับผู้ป่วยเอดส์
เขียวเที่ยวกลางคืนและดื่มสุราประจำ
ขาวเสพสารเสพติด
ดำเปลี่ยนคู่นอนบ่อย

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

ผู้ออกข้อสอบ :

ครูอรศิริ   สืบสังข์